Miért kell, hogy a nők prédikáljanak

Andreas Fischertól

Kedves barátaink,

sokan tőletek megkerestek minket kérdésekkel és az elküld imakérések által adtatok nekünk bizalmat. Nagyon fontos vagytok számunkra és az egyik kérdés, ami különösen fontosnak tűnik nekünk, megfogjuk most válaszolni. Mert jól tudjuk, hogy a válasz sok ember számára fontos, különösen azoknak, akik a Bibliához hüségesen szeretnének élni és akik keresik az igazságot Isten Igéjének.

Hogy a nők prédikáljanak – ez tehát szabad?

Itt most a következő kérdésről van szó: Bibliai az, hogy nők prédikáljanak, amikor Pál azt mondja, hogy a nőknek csendben kell lenniük a gyülekezetben?

Sok Bibliai versszakok ebben az összefüggésben tévesen értelmezett és tévesen interpretált vannak. Ez azt is megmagyarázza, hogy miért vált a prédikálás férfiak domininanciájává.

Hét kulcsfontosságú kérdések

Ha az ember ennek alapját megnézi, amit Isten Igéje valójában mond erről a témáról, ezek a kulcsfontosságú kérdések a megfelelő megértéséhez fontosak:

  • Ki beszél?
  • Kinek a felhatalmazásából beszél?
  • Milyen joggal beszél?
  • Kihez beszél?
  • Milyen okból beszél?
  • Melyik időpontban beszél?
  • Milyen összefüggésben beszél? (tematikusan vagy történelmileg)

Ha ezeket a felismeréseket teljesen a képröl eltávolítanánk, akkor a Bibliával meg lehetne bizonyítani, hogy Pál` idéjén nem csak az emberek, hanem házak is megkeresztelkedve lettek.

Az öt felkent szolgálati ajándékok Krisztus Testében

Sok jó, kézenfekvő, de mindenekelőtt Bibliai alapok vannak azért, hogy a nők miért tanítsanak és prédikáljanak.

Efézusi levélben 4:11-14 ez van írva:

11És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: 12 A szentek tökéletesbbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: 13 Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:14 Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;

Efézusi levél 4:11-14

"Ő" – mégpedig Jézus – beállított tisztségeket: apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók, akik arra meghatározott vannak, hogy a hívőket Krisztusban a szellemi kiskorúságból kivezetik és bevezetik a teljes érett férfiúságra Krisztusban. Ameddig az emberek kiskorúak Krisztusban, szüksége van ezeknek a tisztségeknek. Ezeknek a tisztségeknek emberek lesznek felkent és elhívott Istentől.

Nincs diszkrimináció Krisztusban

"egyesek" a férfiakra és a nőkre vonatkozik, mint azonnal látni fogjuk, hogy nem az emberek választják ki őket, hanem Isten elhívja és felkeni őket.

Galátzia levélben 3:28 ez van írva:

28Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

Galátzia levél 3:28

"Krisztusban" sem nemzeti, társadalmi vagy nemileg különbségek léteznek. Az egység Krisztusban szabad minden diszkriminációtól.

Nő vagy férfi – az elhívátás az ami számít!

Efézusi levélben 2:20 Pál megerősíti, hogy az apostolok és a próféták teszik az alapot Krisztusban: “Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus.“

Hogy egy szilárd és stabil alapot Krisztusban fel legyen építve, a képesség szükséges, hogy Isten Igéjét helyesen tanítják és prédikálják. Ezt a képességet férfiak vagy nők birtokolják, akiket Isten elhívott és akik Krisztusban felkentve vannak.

Az Ószövetségben három tisztségek voltak, aminek emberek lettek a szolgálatra felkentve: király, pap és próféta.

A nők, akik a prófétai tisztségben álltak, az Ószövetségben sőt nevezetesen nevezve vannak, például Miriám a prófétanő, Áron nővére, a proféta Debora, aki Isten népét a győzelemre vezette, vagy a profétanő Hulda. Ezek a nők elhívott voltak és képes arra a népet Isten útjára megtanítani. Ha a nők már az Ószövetségben egy ilyen fontos tisztséget teljesítettek, mennyivel inkább az Újszövetségben, azért hogy a hívők megtanítva és utasítotva tudjanak lenni.

Visszaéltek Pál kijelentéseivel

A nőknek jelentőségét, akiket Isten elhívja és felkeni őket, figyelmen kívül hagyták és célzottan elnyomták őket, mert a legtöbb férfi prédikátoroknak égó-komplexusuk van és saját magukkal nem jönnek ki.

Ahhoz, hogy igazolják a nőknek elnyomását, sok kifogásokat használnak és visszaélik Pál kijelentéseit.

Például Pál azt mondja Timóteushoz az 1. írt levélben 2:12 “A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben (...)“

Amikor azt mondja: "Én (Pál) nem engedem meg..." akkor ezt a rendelkezést nem azért hozza el, hogy a gyülekezetben egy sovinizmus szelleme terjedjen ki, hanem azért hogy a jelen levő szituációnak a rendet állítsa helyre - ebben a különleges gyülekezetben, amelyet ő maga alapított és amelyben Timóteus mint pásztor szolgál.

Az I. Korintusi levélben 7:12 Pál ezt a kijelentést teszi: " Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr ...". Pál megkülönbözteti a leveleiben, hogy ha ő - Pál maga - mond valamit, vagy hogy ha az Úr mond valamit. Pál Istentől adott bölcsességben cselekedik. Ès Pál azt is tudja, hogy az ő kijelentéseiben a Szent Szellem vezeti, hogy konkrétan belebeszéljen meghatárazott szituációkban, ahol szükséges volt.

Ez látható a különböző Bibliai versszakokban a leveleiben. Az ő felelőssége a gyülekezetnek és az ő jogszerű célja az, hogy embereknek, akik szellemi dolgokban kiskorúak segítsen, hogy teljes érett férfiúságra Krisztusban jöjjenek.

Isten Szellemét követni

Pál tudja, hogyan kell együtt dolgozni a Szent Szellemmel és ő képes arra felismerni milyen kihívások vannak. Ugyanúgy ő arra is képes, hogy létrehozzon megoldásokat a Szent Szellemmel Isten Igéjének igazságában. Mindaddig, amíg az emberek nem ismerik a Szent Szellemet, képtelenek őt követni. Timóteus egy fiatal férfi – Pál ruházta fel – hogy a fiatal gyülekezetet vezesse, ami végigmegy üldözésben és nehéz időkben. Mivel Timóteust az ő fiatal életkora miatt néhányan nem veszik komolyan (1. Timóteus 4:12), Pál utasításokat ír Timóteusnak és a gyülekezetnek számára. Ebben az időpontban és az adott körülmények között Pál ebben a gyülekezetben nem engedi, hogy a nők tanítsanak, mert erre még nem lettek előkészítve. Azt nem mondja azonban: "Az Úr ezt nem engedi meg."

Egy másik példa:

32És a prófétalelkek engednek a prófétáknak;33Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene; miként a szentek minden gyülekezetében.34 A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja. 35 Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket; mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben.

I. Korintusi levélben 14:32-35

Itt Pál belebeszél egy szituációba a rendetlenségnek, felkelésnek és veszekedésnek. Bőbeszédűség és nyugtalanság elvonták a figyelmet Isten Igéje hirdetésének. Nem uralkodott a béke a Szent Szellemben. Pál gondoskodott a rendért, ami szükséges volt a gyülekezetnek intézésének. Ez az Isteni rend kell hogy itt legyen, hogy a béke a Szent Szellemben helyiséget kapjon és hogy Isten Igéje nőhet. Itt a Szent Szellemnek békéről van szó – és nem a világnak békéről.

Ezzel nem mondta a nőknek hivatását le, hogy ne tanítsanak és prédikáljanak.

Aki kihasználja ezt a Biblia versszakot, hogy a nőknek lemondja Isteni hivatásukat a prédikáláshoz, az visszaéli Isten Igéjét.

Sovinizmus német pásztorok és vezetők között

Találóan írja Dr. Yonggi Cho, a férfiak sokszor nagyon lassúak a hallgatásban az Úrtól, a nők kincsek a gyülekezetben. A nyugati kultúrák a nőknek szolgálatukat csak kicsit használják és ez egy átok ezeknek a gyülekezeteknek. Egyébként több mint 70% nők az ő pásztorok és az ő vezetők között.

Németországban a férfiaknak nagy problémájuk van a nőkkel, akik prédikálnak.

Erről beszéltünk a vezetővel Dr. Wolfhard Margies 2007 Márciusában, amikor vendég szónok volt nálunk. Többek között arról volt szó, hogy a német pásztoroknak és vezetőknek egy alapvető problémájuk van a nőkkel akik prédikálnak. Margies egyetértett és azt mondta lezseren a mi pásztornőnkhez: "Peched van! Te csak egy alsóbbrendü ember vagy!"

Nagyon fontos megérteni, hogy az öt tisztségek apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és a tanárok Isteni elhivatások, amelyeknek nincs szükségük arra, hogy az emberek kiválasztják, kinevezik vagy felszentelik őket. Ezeknek a szolgálatoknak Krisztusban a nem, nem tesz különbséget.

A Szent Szellemnek szabadságában

Kedves barátaink, nekünk itt van egy pásztornő - egy nő, aki felismerhetően elhívott és felkentve van, közepette egy férfiak dominanciájában egy szolgálatot alapít és felépít a Szent Szellemben szépségében és szabadságában. Az évek során ő volt és ma is egy példakép számunkra. Ő nem hagyta magát a vallási soviniszta nyomás által Németországban korrumpálni, ő nem árulta el saját magát, a gyülekezetet, Isten Igéjét és a Szent Szellemt. Erre mi büszkék vagyunk!